Сдружение „Зелен Път“ 2011

„Зелен Път“ е сдружение за развитие и популяризиране на колоездачния спорт в българия.

Сдружение „Зелен път“ е неправителствена организация вписана в Държавен регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 29 март 2010г., която осъществява своята дейност първоначално в частна полза, а през началото на 2011г. след единодушно гласуване на Общо събрание се пререгистрира в Сдружение с обществено полезна дейност.

Technologies used: HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, WordPress

Visit the website

View screenshots: